อาจารย์ประจำรายวิชาและวิทยากรพิเศษ


อาจารย์ผู้สอน


รองศาสตราจารย์ สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ


(อาจารย์ผู้สอน)
กลุ่มวิชานุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เพิ่มเติม...

อีเมล์: surasit.vi@ssru.ac.th
สถานที่งาน: คณะวิทยาการจัดการ กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วุฒิการศึกษา:  
- ว.ม. (วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ศศ.บ. (ศิลปศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม)), วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
- ศศ.บ. (ศิลปศาสตร์บัณฑิต(รัฐศาสตร์)), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาจารย์ผู้สอน


อาจารย์ ดร.ธุวธิดา  สุวรรณรัตน์


(อาจารย์ผู้สอน)
กลุ่มวิชานุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 

เพิ่มเติม...

อีเมล์:  thuwathida.su@ssru.ac.th
สถานที่งาน: 
วุฒิการศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางการเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
- รัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ เอการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิทยากรพิเศษ
                           


Last modified: Saturday, 23 April 2022, 3:33 PM