คำอธิบายรายวิชา

          แนวคิดพื้นฐาน วิวัฒนาการ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย ความสัมพันธ์และบทบาทของไทยในบริบทโลก เน้นการศึกษาด้านผลประโยชน์ และผลกระทบจากการที่ไทยได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก การมีจิตสำนึกและเจตคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในฐานะ ประชาคมโลก

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร มคอ.3


Start to lesson

ตารางเรียน รายวิชา 
GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ดูรายละเอียดเพิ่ม...

 

เกณฑ์ประเมิน รายวิชา 
GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ดูรายละเอียดเพิ่ม...


                    
    

                                  
 

View all News